stt tên sản phẩm chi tiết sản phẩm giá phân phối
1 abc chi tiết sản phẩm 100.000 VNĐ
2 test tên sp2 chi tiết sản phẩm 200.000 VNĐ
3 tên sản phẩm chi tiết sản phẩm 300.000 VNĐ