Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I VỞ HỌC SINH    
1 Vở 48 trang các loại    
1.1 Vở 48 trang 4 ôly vuông khổ Class    
  Vở SuperClass 48tr, ĐL:100-95 Mã SP: 0332 - 240q/thùng 6.800 VNĐ
1.2 Vở 48 trang 4 ôly vuông khổ School(KT: 170x240+-2mm)    
  Vở School Pokêmon 48T, 70-92 Mã SP: 0504 - 200q/thùng 6.200 VNĐ
  Vở School PoDo 48tr, 80-92 Mã SP: 0531 - 200q/thùng 6.500 VNĐ
  Vở School 48tr, 80-94(2.5*2.5) ,5* Mã SP: 0512 - 200q/thùng 7.000 VNĐ
  Vở School Eureka 48tr, 4ly, 100-95 Mã SP: 0532 - 160q/thùng 7.700 VNĐ
  Vở School Nuna 48tr, 100-82 Mã SP: 0518 - 160q/thùng 8.200 VNĐ
  Vở School Pôkêmon 48tr, 100 - 94 Mã SP: 0509 - 200q/thùng 8.500 VNĐ
  Vở School Pokêmon 80T, 4ly, 100 Mã SP: 0515 - 100q/thùng 12.200 VNĐ
  Vở School Pokêmon 80T, 4ly, 100 Mã SP: 0515 - 100q/thùng 12.200 VNĐ
  Vở School Billo 48 tr ĐL:70-92 Mã SP: 0547 - 200q/thùng 5.300 VNĐ
  Vở School Billo 80 tr ĐL: 70-92, 4 ôly vuông (2,5x2,5) Mã SP: 0548 - 120q/thùng 7.500 VNĐ
  Vở School Gabu 80 tr ĐL: 100-82, 4 ôly Mã SP: 0515 - 100q/thùng 12.200 VNĐ
  Vở School Pokêmon 80T, 4ly, 100 Mã SP: 0549 - 100q/thùng 11.000 VNĐ
  Vở School Luca 48tr, 4oly to(2,5x2,5), ĐL 80g/m2- 82ISO(Chống loá, phủ lắc) Mã SP: 0558 - 160q/thùng 6.700 VNĐ
  Vở School trạng nguyên 48tr, ĐL100-82, 4 ôly vuông 2,5x2,5 (phủ lắc) Mã SP: 0555 - 100q/thùng 8.200 VNĐ
  Vở School Pokemol 48tr, ĐL100-90, 4 ôly vuông 2,5x2,5 (phủ lắc) Mã SP: 0557 - 160q/thùng 8.400 VNĐ
  Vử School Ocean 48 tr, ĐL100-90, 4 ôly vuông 2,5x2,5 Mã SP: 0559 - 160q/thùng 8.400 VNĐ
  Vở School Tom & Jerry 48 tr, ĐL110-90, 4 ôly vuông 2,5x2,5 Mã SP: 0560 - 120q/thùng 9.500 VNĐ
  Vở School Pokêmon 80T, 4ly, 100 Mã SP: 0561 - 120q/thùng 8.500 VNĐ
1.3 Vở 48 trang 5 ôly vuông khổ Class    
  Vở SuperClass Anpha48tr, ĐL100-95 Mã SP: 0330 - 240q/thùng 6.800 VNĐ
  Vở Super Class 48tr, ĐL100-82 Mã SP: 0339 - 240q/thùng 6.900 VNĐ
1.4 Vở 48 trang 5 ôly vuông khổ School    
  Vở School 48T, 70-92 Mã SP: 0500 - 200q/thùng 5.300 VNĐ
  Vở School Tiny 48T, 70-92 Mã SP: 0502 - 200q/thùng 6.200 VNĐ
  Vở School Pôkêmon 48tr, 80-95 Mã SP: 0510 - 200q/thùng 7.000 VNĐ
  Vở School ZZO 48tr, 100-82 Mã SP: 0517 - 160q/thùng 8.200 VNĐ
  Vở School Nét Hoa 48T, 100-2 Mã SP: 0519 - 160q/thùng 8.500 VNĐ
  VVở School Toro 48tr, 80-95, 5ôly 2.5x2.5 Mã SP: 0543 - 200q/thùng 7.000 VNĐ
  Vở School Toro 80tr, 80-95, 5ôly 2.5x2.5 Mã SP: 0544 - 120q/thùng 9.700 VNĐ
  Vở School sóc nhỏ 48 tr, ĐL:100-95, 5ôly Mã SP: 0550 - 160q/thùng 6.500 VNĐ
  Vở School sóc nhỏ 48 tr, ĐL:100-95, 5ôly Mã SP: 0551 - 100q/thùng 12.200 VNĐ
2 Vở 96 trang các loại    
2.1 Các loại vở School khác, KT (170x240 )mm    
  Vở School chép nhạc 32Tr, 80-90 Mã SP: 0503 - 320q/thùng 4.200 VNĐ
  Vở School KaKa 80T, 70 -92(5ôly) Mã SP: 0521 - 160q/thùng 7.500 VNĐ
  Vở School Kitten 80T, 100-82, 5oly nho Mã SP: 0526 - 80q/thùng 11.000 VNĐ
3 Vở kẻ ngang các loại    
3.1 Vở Study các loại, KT (180X252 ) mm    
  Vở Study Square 72tr, 70-82(chống loá), KT: 175x250 Mã SP: 1369 - 120q/thùng 8.500 VNĐ
  Vở Study Square 120tr, 70-82(chống loá). KT: 175x250 Mã SP: 1370 - 60q/thùng 13.000 VNĐ
  Vở Study Square 200tr, 70-82(chống loá). KT: 175x250 Mã SP: 1371 - 50q/thùng 18.000 VNĐ
  Vở Study Flower 72tr, 70-90. KT: 175x250 Mã SP: 1374 - 120q/thùng 9.000 VNĐ
  Vở Study Flower 120tr, 70-90. KT: 175x250 Mã SP: 1375 - 60q/thùng 13.500 VNĐ
  Vở Lucky 72trang, ĐL:70-90, KT: 175x250 Mã SP: 1376 - 120q/thùng 9.000 VNĐ
  Vở Lucky 120trang, ĐL:70-90, KT: 175x250 Mã SP: 1377 - 60q/thùng 13.500 VNĐ
3.2 Vở Study các loại, KT (180X252 ) mm    
  Vở Pupil Bốn mùa 72T, 58-84 Mã SP: 1004 - 200q/thùng 5.300 VNĐ
  Vở Pupil Bốn mùa 120T, 58-84 Mã SP: 1001 - 120q/thùng 8.300 VNĐ
  Vổ Pupil Work book 200tr Mã SP: 1013 - 80q/thùng 10.500 VNĐ
  Vở Pupil Bốn mùa 200T, 60-84 Mã SP: 1002 - 80q/thùng 13.500 VNĐ
  Vở Pupil Bốn mùa 300T, 60-84 Mã SP: 1032 - 50q/thùng 19.500 VNĐ
  Vở Pupil Music 72tr ĐL58-82, KT 175x250(+-2mm) Mã SP: 1058 - 200q/thùng 4.500 VNĐ
  Vở Pupil Music 120tr ĐL58-82, KT 175x250(+-2mm) Mã SP: 1059 - 120q/thùng 7.500 VNĐ
  Vở Pupil Music 200tr ĐL58-82, KT 175x250(+-2mm) Mã SP: 1060 - 80q/thùng 12.000 VNĐ
  Vở Pupil Music 300tr ĐL58-82, KT 175x250(+-2mm) Mã SP: 1064 - 50q/thùng 17.500 VNĐ
  Vở Pupil Around the World 200 tr ĐL58-84, KT 175x250 Mã SP: 1063 - 80q/thùng 12.500 VNĐ
  Vở Pupil 12 con giáp 72tr ĐL58-82, KT 75x250 Mã SP: 1067 - 200q/thùng 4.700 VNĐ
  Vở Pupil 12 con giáp 120tr ĐL58-82, KT 75x250 Mã SP: 1068 - 120q/thùng 7.700 VNĐ
3.3 Vở kẻ ngang các loại KT: 175x250 (±2mm)    
  Vở Sao Mai "Sắc Màu" 72tr Mã SP: 1634 - 200q/thùng 4.400 VNĐ
  Vở Sao Mai "Sắc Màu" 120tr Mã SP: 1635 - 120q/thùng 7.000 VNĐ
  Vở Sao Mai "Sắc Màu" 200tr Mã SP: 1636 - 80q/thùng 11.000 VNĐ
  Vở Sao Mai "Sắc Màu" 30tr Mã SP: 1637 - 50q/thùng 16.000 VNĐ
3.4 Vở Sao mai các loại    
  Vở Sinh viên 72tr New wave, DL80g/m2, ĐT 82, Mã SP: 1380 - 80q/thùng 9.500 VNĐ
  Vở Sinh viên 120tr New wave, DL80g/m2, ĐT 82, Mã SP: 1381 - 50q/thùng 14.000 VNĐ
  Vở Study Excellent 80tr ĐL58g/m2, ĐT 84, vở may, gáy vuông Mã SP: 1382 - 100q/thùng 7.000 VNĐ
  Vở Study Excellent 100tr ĐL58g/m2, ĐT 84, vở may, gáy vuông Mã SP: 1383 - 80q/thùng 9.500 VNĐ
  Vở Study Excellent 160tr ĐL58g/m2, ĐT 84, vở may, gáy vuông Mã SP: 1384 - 60q/thùng 12.500 VNĐ
  Vở Study notebook 80 tr, ĐL 70,90 ISO. Vở may, gáy vuông ( 5q/lốc) Mã SP: 1385 - 80q/thùng 8.500 VNĐ
  Vở Study notebook 100 tr, ĐL 70,90 ISO. vở may, gáy vuông ( 5q/lốc) Mã SP: 1380 - 80q/thùng 9.500 VNĐ
  Vở Sinh viên 72tr New wave, DL80g/m2, ĐT 82, Mã SP: 1386 - 60q/thùng 11.000 VNĐ
  Vở Study notebook 160tr, ĐL 70,90 ISO , vở may, gáy vuông ( 5q/lốc) Mã SP: 1387 - 50q/thùng 15.000 VNĐ
  Vở Study Creative 80tr, ĐL 80,90 ISO , vở may, gáy vuông ( 5q/lốc) Mã SP: 1388 - 80q/thùng 9.500 VNĐ
  Vở Study Creative 100tr, ĐL 80,90 ISO , vở may, gáy vuông ( 5q/lốc) Mã SP: 1389 - 50q/thùng 12.500 VNĐ
  Vở Study Creative 160tr, ĐL 80,90 ISO , vở may, gáy vuông ( 5q/lốc) Mã SP: 1390 - 40q/thùng 17.000 VNĐ
4 Vở vẽ    
  Vở vẽ A3 20T, 100-90, BB Mã SP: 0237 - 50q/thùng 23.000 VNĐ
  Vở vẽ A4 20T, 100-90, BB Mã SP: 0236 - 100q/thùng 12.000 VNĐ
  Vở vẽ A3 20T, 100-90 Mã SP: 4900 - 50q/thùng 20.000 VNĐ
  Vở vẽ A4 20T, 100-90 Mã SP: 4901 - 100q/thùng 10.500 VNĐ
5 Vở giáo án    
  Vở giáo án A4 120T,60-84, KT: (210*297)mm,may Mã SP: 1600 - 80q/thùng 15.500 VNĐ
  Vở giáo án A4 120T (70-92) Mã SP: 4449 - 80q/thùng 16.000 VNĐ
  Vở giáo án A4 200T,60-84, may Mã SP: 0169 - 60q/thùng 23.000 VNĐ
  Vở giáo án A4 200T (70-92) Mã SP: 4450 - 50q/thùng 25.500 VNĐ
  Vở giáo án 120T,70g/m2(+-2g), KT: 180x252(+-2)mm Mã SP: 1675 - 80q/thùng 12.500 VNĐ
  Vở giáo án 200T,70-90.KT: 175x250, (thay mã 1676) Mã SP: 1678 - 50q/thùng 19.500 VNĐ
  Vở giáo án A4 120T,70-90, KT: (210*297)mm, Mã SP: 4520 - 100q/thùng 16.000 VNĐ
  Vở giáo án A4 200T,70-90, KT: (210*297)mm, Mã SP: 4521 - 50q/thùng 25.500 VNĐ