Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I Máy tính để bàn Casio    
  Máy tính CASIO D-120S Mã SP: D-120S 280.000 VNĐ
  Máy tính CASIO AX-12S Mã SP: AX-12S 200.000 VNĐ
  Máy tính CASIO AX-120S Mã SP: AX-120S 240.000 VNĐ
  Máy tính CASIO AX-120ST Mã SP: AX-120ST 260.000 VNĐ
  Máy tính CASIO J-120S Mã SP: J-120S 265.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-470V Mã SP: MS-470V 300.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JS-120TVS Mã SP: JS-120TVS 790.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DM-1200MS Mã SP: DM-1200MS 400.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JS-10TS Mã SP: JS-10TS 620.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SL-100VC Mã SP: SL-100VC 150.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SX-220 Mã SP: SX-220 170.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SX-300 Mã SP: SX-300 80.000 VNĐ
  Máy tính CASIO GX-14S Mã SP: GX-14S 320.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SX-300P Mã SP: SX-300P 90.000 VNĐ
  Máy tính CASIO WM-200T Mã SP: WM-200T 320.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SX-100 Mã SP: SX-100 120.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SL-787TV Mã SP: SL-787TV 105.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SL-910TM Mã SP: SL-910TM 190.000 VNĐ
  Máy tính CASIO SL-100L Mã SP: SL-100L 150.000 VNĐ
  Máy tính CASIO RT-7000 Mã SP: RT-7000 890.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MX-120S Mã SP: MX-120S 160.000 VNĐ
  Máy tính CASIO NS-310TM Mã SP: NS-310TM 260.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MW-8V Mã SP: MW-8V 190.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MW-5V Mã SP: MW-5V 115.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-270TV Mã SP: MS-270TV 260.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-310TM Mã SP: MS-310TM 285.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-170TV Mã SP: MS-170TV 230.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-80S Mã SP: MS-80S 185.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-20S Mã SP: MS-20S 210.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-10S Mã SP: MS-10S 185.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-7TV Mã SP: MS-7TV 200.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-6VC Mã SP: MS-6VC 140.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JS-120TV Mã SP: JS-120TV 860.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JW-200TV Mã SP: JW-200TV 420.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JJ-120D Mã SP: JJ-120D 280.000 VNĐ
  Máy tính CASIO GZ-12S Mã SP: GZ-12S 300.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DX-120ST Mã SP: DX-120ST 290.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DS-3TS Mã SP: DS-3TS 1.000.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DS-120TV Mã SP: DS-120TV 780.000 VNĐ
  Máy tính CASIO WD-220T Mã SP: WD-220T 475.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-120MS Mã SP: MS-120MS 265.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MS-10VC Mã SP: MS-10VC 200.000 VNĐ
  Máy tính CASIO MJ-120D Mã SP: MJ-120D 200.000 VNĐ
  MMáy tính CASIO JW-120MS Mã SP: JW-120MS 340.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JS-140TVS Mã SP: JS-140TVS 960.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JS-40TS Mã SP: JS-40TS 705.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JS-20TS Mã SP: JS-20TS 660.000 VNĐ
  Máy tính CASIO JF-120MS Mã SP: JF-120MS 300.000 VNĐ
  Máy tính CASIO GX-120S Mã SP: GX-120S 320.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DW-120MS Mã SP: DW-120MS 370.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DS-20TV Mã SP: DS-20TV 900.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DS-2TS Mã SP: DS-2TS 965.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DM-1600S Mã SP: DM-1600S 520.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DJ-240D Mã SP: DJ-240D 420.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DJ-220D Mã SP: DJ-220D 410.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DJ-120D Mã SP: DJ-120D 320.000 VNĐ
  Máy tính CASIO DF-120MS Mã SP: DF-120MS 330.000 VNĐ