CASIO SX-300

100.000₫

MÁY TÍNH CASIO SX-300
- Màn hình cực lớn. Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn.
- Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.
- Phần trăm thông thường. Các tính toán phần trăm thông thường.